Visie, missie en kernwaarden

Visie: Voor eerlijk datagebruik

De fysiek-biologische en de digitale wereld raken steeds meer in elkaar verstrengeld. Elke twee jaar verdubbelt de hoeveelheid data die worden verzameld en verwerkt. Technologische ontwikkelingen gaan sneller dan wetgeving bij kan houden. De vierde Industriële Revolutie is een feit.

Overheden, bedrijven, het maatschappelijk middenveld, professionals en individuen zijn zoekende. Nieuwe technologieën zoals AI en algoritmen bieden fantastische mogelijkheden, maar kunnen bij onjuist of misplaatst gebruik ook een enorm negatieve invloed hebben op mens en maatschappij. Steeds meer mensen realiseren zich dat hoe er met hun gegevens wordt omgegaan, gevolgen heeft voor hun identiteit, autonomie en vrijheid. Vaak voelen ze zich echter machteloos, zoals wanneer machtige bedrijven meer van hen weten dan hun eigen vrienden, of wanneer hun gegevens verstrikt raken in een ondoorgrondelijk web van overheidsregistraties.

Gelukkig hebben we goede privacywetgeving. Maar wat je mag doen is wat anders dan wat je zou moeten doen. Dat is de ethische vraag. De vraag die onderliggende principes blootlegt die bestendiger zijn dan beleid en wetgeving. En die daarmee helpt om in onzekere tijden koers te kiezen en vast te houden.
Wij streven naar een wereld waarin oog voor het morele aspect van data vanzelfsprekend is. Mensen moeten niet voortdurend alert hoeven zijn op onethisch gebruik van hun gegevens: in essentie moet je kunnen vertrouwen op het data-ethisch oordeelsvermogen én handelen van degenen die ze verwerken. Daar kun je als individu zelf ook een rol in spelen, maar het is vooral aan degene jouw data verwerkt: grote macht gaat nou eenmaal gepaard met grote verantwoordelijkheid.
Wij richten ons op overheden, bedrijven, brancheverenigingen, het maatschappelijk middenveld en internationale organisaties en hun medewerkers die graag een rechtvaardige wereld zien, waarin respectvol wordt omgegaan met mensen, en dus ook met hun gegevens.

Missie

Onze missie: Het aanwakkeren van het data-ethisch bewustzijn in Nederland door bewust maken, opleiden, verbinden, adviseren en onderzoeken

Wij gaan ervoor zorgen dat er in Nederland duurzamer met persoonsgegevens omgaan. Wij bieden een open en inclusief platform voor data-ethiek, dat nieuws, informatie, kennis en tools ontsluit en dat een gemeenschap vormt waar iedereen met interesse in het onderwerp aan kan deelnemen en bijdragen. Daarnaast staan wij individuele klanten, zowel overheid als bedrijfsleven, en hun medewerkers terzijde met onderzoek, advisering, training, bewustmaking en tools.

Kernwaarden

Betrokkenheid, passie, enthousiasme en positiviteit

Vanuit onze filosofische en technische achtergrond zijn wij geïnteresseerd geraakt in het ethische aspect van data. We zien heel veel dingen mis gaan, maar bovenal zien wij kansen. We zien mensen die aanvoelen dat privacy belangrijk is, maar nog niet goed aan kunnen geven waarom. We zien organisaties die graag AVG-vriendelijke producten ontwikkelen maar niet weten hoe ze moeten beginnen. We zien de fantastische mogelijkheden van nieuwe technologieën. We zijn ervan overtuigd dat er consensus te bereiken valt op de gebieden waar we nu nog niet kunnen zeggen wat acceptabel is en waar de grens moet worden getrokken. We geloven in het verbindend en het funderend vermogen van data-ethiek en zien een mooie en uitdagende toekomst tegemoet.

Rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid, transparantie, leiderschap en respect

Wij willen rechtvaardigheid bevorderen door bedrijven en organisaties te laten zien en ervaren hoe ze gepaste verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de manier waarop ze data verwerken, en wat daarvan de voordelen zijn. We doen dat door ze kennis te laten maken met de onderliggende data-ethische principes en overwegingen, en die samen te concretiseren. Zo helpen we ze om leiderschap te vertonen in het data-ethisch domein, als duurzame strategie.

Kennis, kwaliteit, klantgerichtheid en integriteit

Wij zijn een kennisgedreven onderneming. De centrale plek van expertise is onderscheidend voor ons. Dit is een noodzakelijke voorwaarde om kwaliteit te kunnen leveren, en om die kennis te kunnen vertalen naar producten en diensten die onze klanten echt verder brengen. Waar nodig leveren we onze producten en diensten gericht per klant.  Zo kunnen we alleen een data-ethische scan uitvoeren als we eerst de specifieke onderliggende principes en waarden van jouw organisatie hebben blootgelegd.